Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden  ALL TOP CLEAN PRODUCTS (« ATCP »)

 

Art. 1 Toepassing: De voorwaarden gelden op elke aanbieding, offerte en elke overeenkomst tussen ATCP en de klant die erkent deze voorwaarden voorafgaand aan het contract te hebben gelezen, begrepen en aanvaard. Afwijkende voorwaarden gelden enkel mits schriftelijk akkoord van ATCP. Deze voorwaarden gelden in dat geval minstens op aanvullende wijze.

 

Art. 2 Offertes en bestellingen: Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij een geldigheidstermijn werd genoemd. De offertes zijn steeds gebaseerd op de alsdan geldende aankoopprijzen en kostenfactoren. Indien er tussen contractsluiting en uitvoering van het contract een prijswijziging of wijziging in de kostenfactoren plaatsvindt, dan kan ATCP de wijziging doorrekenen aan de klant. Kostenfactoren die kunnen wijzigen zijn o.m.: dagprijzen, Btw-tarieven, grondstoffen, transportkosten, brandstofprijzen, etc. Taksen, heffingen en in- en uitvoerrechten zijn ten laste van de koper en niet in de prijs begrepen.

Advies over de aankoop van producten en/of materialen is gebaseerd op de door de klant bezorgde informatie waarbij ATCP erop vertrouwt dat deze correct is. ATCP is niet gehouden tot het leveren van een resultaatsverbintenis.

 

Art. 3 Levering en vertragingen : De levertermijn is een streefdatum en wordt zo goed mogelijk nageleefd. De overschrijding van de termijn geeft de klant niet automatisch het recht op ontbinding of schadevergoeding. ATCP is niet aansprakelijk i.g.v. vertragingen of tekortkomingen indien deze te wijten zijn aan elementen of gebeurtenissen buiten haar wil zoals vertraging in de levering van gegevens afkomstig van de klant, tijdelijke onbeschikbaarheid van grondstoffen, vertragingen bij leveranciers of overmacht en onvoorziene omstandigheden.

Vertragingen van max. een maand zullen geen aanleiding geven tot verbreking van het contract of een schadevergoeding. Niet-naleven van de termijn geeft slechts aanleiding tot verbreking of schadevergoeding nadat ATCP een laatste uitvoeringstermijn van minstens 3 weken werd toegestaan.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf zij (of een door haar aangewezen derde partij die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

Art. 4 Overmacht en onvoorziene omstandigheden: Ongevallen, brand, werkstakingen, oorlog en gelijk welke gebeurtenissen die de productie, de bevoorrading of het vervoer kunnen vertragen of beletten worden onder meer beschouwd als gevallen van overmacht ten voordele van ATCP. Onder onvoorziene omstandigheid wordt verstaan: elke overheidsmaatregel zoals onder meer maar niet beperkt tot quarantainemaatregelen, inreisverboden alsmede een verplichte sluiting bij een epidemie of pandemie zoals COVID 19. Zij verlenen ATCP het recht alle leveringen te schorsen en/of alle lopende contracten te verbreken zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is aan de klant.

 

Art. 5 Betaling en protest: Alle facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, bij levering, contant, netto en zonder korting uiterlijk de dertigste dag na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.

Een onjuiste factuur moet aangetekend geprotesteerd worden binnen de acht dagen na ontvangst. Gebeurt dit niet, wordt zij geacht te zijn aanvaard. Bij niet-betaling binnen deze termijn wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 12% per jaar aangerekend alsmede een schadevergoeding van 10% met een minimum van 100 EUR.

Het vervallen karakter van een der facturen brengt de onmiddellijke opeisbaarheid met zich mee van alle overige nog te vervallen facturen.

ATCP behoudt zich bij voortdurende wanbetaling het recht voor om verdere dienstverlening/levering te weigeren of in te houden totdat het volledige openstaande bedrag is aangezuiverd. ATCP heeft tevens het recht om de overeenkomst van rechtswege als verbroken te beschouwen onverminderd het recht op een schadevergoeding.

 

Art. 6 Eigendomsvoorbehoud & pandrecht: Het geleverde blijft tot op het moment van gehele betaling, inclusief intresten en schadebeding, eigendom van ATCP. De klant wijst zo nodig derden op het bestaan van het eigendomsvoorbehoud. Het is de klant verboden om deze onroerend te maken door incorporatie, verder te verkopen of te vervreemden. De klant geeft hierbij een pand op alle huidige en toekomstige schuldvorderingen die hij heeft t.o.v. derden en dit tot waarborg van de betaling van alle verschuldigde sommen die hij heeft t.o.v. ATCP. Als nodig geeft de klant toelating tot het nemen van een pandregistratie waarbij de kosten van registratie ten laste vallen van de klant.

 

Art. 7 Annulatie & Ontbinding: In geval van annulatie van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 30 EUR niettegenstaande het recht van ATCP om een hogere schade te bewijzen. Bij annulatie in hoofde van ATCP is deze laatste slechts gehouden tot betaling van de bewezen schade en dit maximum voor de waarde van de bestelling, met uitsluiting van elke gevolgschade. Wordt de overeenkomst geannuleerd door ATCP, dan zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de koper indien deze laatste als een consument wordt beschouwd.

Elke partij kan de overeenkomst ontbinden, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, indien de andere partij een toerekenbare inbreuk maakt op zijn contractuele verplichtingen.

 

Art. 8 Verborgen en zichtbare gebreken: Zichtbare gebreken of enige niet-conformiteit van de levering dienen binnen de 5 werkdagen via aangetekend schrijven te worden gericht aan ATCP en zulks op straffe van verval. Niet-zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na ontdekking en tevens via aangetekend schrijven te worden gericht aan ATCP en geven slechts aanleiding tot aansprakelijkheid indien deze onmogelijk door ATCP konden worden opgespoord. Door de ondertekening van een verzendingsnota verklaart de koper zich in ieder geval akkoord met de conformiteit van het geleverde. Door ondertekening verklaart de koper het goed vrij van zichtbare gebreken. Is de klant een consument dan geldt artikel 10.

ATCP is in ieder geval niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door foutief gebruik van de producten en/of materialen. De klant wordt geacht de gebruikshandleiding na te leven. Zo ATCP niet in de mogelijkheid is in de vervanging van het product te voorzien (bijvoorbeeld einde stock) is ATCP slechts maximaal gehouden tot het factuurbedrag zonder dat de klant enig recht heeft op een bijkomende schadevergoeding voor indirecte of gevolgschade.

 

Art. 9 Webshop: ATCP biedt haar producten aan via haar webwinkel. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die wordt geplaatst via de website. Bij plaatsing van de bestelling moet de klant de voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden waarmee hij instemt met de toepasselijkheid ervan met uitsluiting van andere voorwaarden.

Ondanks het feit dat de online catalogus op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Overduidelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ATCP niet. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt. ATCP is niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Art. 10 Garantie: Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een wettelijke garantie.

Bij vaststelling van een gebrek dat bestaat bij de levering moet de klant-consument ATCP zo snel mogelijk inlichten en in ieder geval binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld.

In ieder geval dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van 2 jaar na levering door de klant-consument worden gemeld. Nadien vervalt het recht op herstelling of vervanging.

Bij levering van een defect of gebrekkig goed, is de consument-klant gerechtigd op een kosteloze herstelling of vervanging van het goed. Ingeval herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is in hoofde van ATCP (bijv. einde stock) of dit niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, is de klant-consument gerechtigd op een prijsvermindering of kan deze desgevallend de ontbinding van het contract eisen.

 

Art. 11 Herroepingsrecht: Dit artikel geldt enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen aankomen bij ATCP. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de klant ATCP via een ondubbelzinnige aangetekende verklaring op de hoogte brengen van zijn beslissing. De klant zend de goederen onmiddellijk terug doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij de beslissing aan ATCP heeft meegedeeld. De kosten voor terugzending van de goederen komen voor rekening van de klant. Indien het teruggestuurde goed in waarde verminderd is of beschadigd is, behoudt ATCP zich het recht om hiervoor een schadevergoeding te eisen. Het herroepingsrecht geldt niet in de gevallen zoals vermeld in artikel VI.53 Wetboek Economisch Recht.

 

Art. 12 Nietigheid: Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. ATCP en de klant engageren zich in dit geval een nieuwe bepaling overeen te komen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht neemt. Bij gebreke aan akkoord zal de rechtbank een nieuwe en geldige bepaling maken die zoveel als mogelijk de door partijen bedoelde gevolgen van de nietige bepaling zal benaderen.

 

Art. 13  Betwistingen – Bevoegde rechtbank: In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd om kennis te nemen van een geschil. Is de klant een consument geldt art. 624 Ger.W.

Webshop powered by Marcando